Apartamenty AmberRoom

Link do rezerwacji: booking.com


RESTAURACJA U JAKUBA w Pruszczu Gdański   REGULAMIN --------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1.   Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Restauracji „U Jakuba” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 2.   Gość przybywający do Hotelu, jest zobowiązanych do zameldowania się w recepcji hotelowej i uiszczenia opłaty z góry za cały swój pobyt zgodnej z cennikiem Hotelu. 3.   Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu przez Gościa. 4.   Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.ujakuba.eu §

2. DOBA HOTELOWA

1.   Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. 2.   Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 3.   Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu. 4.   Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1.   Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej, oraz odebranie kluczy do pokoju w godzinach od 14:00 do 20:00. 2.   Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 3.   Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 14:00 do godziny 20:00, PO UPRZEDNIM POINFORMAOWANIU RECEPCJI HOTELOWEJ I WYRAŻENIU ZGODNY. 4.   Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowaniu tychże osób do wynajmowanego przez niego pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w Hotelu. 5.   Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu. 6.   Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji. 7.   W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 20:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona. 8.   W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 4. USŁUGI

1.   Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. 2.   W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. 3.   Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. 4.   Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, – przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
– przechowanie bagażu Gościa.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.   Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 2.   Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 3.   W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu. 4.   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. KLUCZ DO POKOJU HOTELOWEGO NALEŻY ODDAĆ OBSŁUDZE HOTELU W RECEPCJI HOTELOWEJ. 5.   W przypadku utraty lub zgubienia kluczy do pokoju, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł za zakup i wymianę zamka i kluczy. 6.   Gość zobowiązany jest do utrzymywania lokalu w stanie takim jaki zastał po odebraniu kluczy. Lokal należy pozostawić w takim stanie jaki był w dniu przyjazdu.  

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.   Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 2.   Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. 3.   Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. 4.   Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.   Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. 2.   W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. § 8. CISZA NOCNA 1.   W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§ 9. REKLAMACJE

1.   Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 2.   Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja 3.   Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.   Hotel nie akceptuje obecność zwierząt. 2.   W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 3.   W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 4.   Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Restauracje „U Jakuba” zlokalizowany w miejscowości Pruszcz Gdański, ulica Wojska Polskiego 9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. 5.   Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 6.   Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu. 7.   Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.